Šta su to studentsko omladinske zadruge?

Studentsko omladinske zadruge su neprofitne organizacije čija se osnovna delatnost vodi pod šifrom 8299 – ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju.

Pretežna delatnost (predmet poslovanja) studentsko omladinske zadruge jeste pružanje stručne, informativne i pravne pomoći zadrugarima radi organizovanog obavljanja privremenih i povremenih, ali i sezonskih poslova za potrebe poslodavca.

Omladinska zadruga se osniva s ciljem da licima na školovanju (srednjoškolci od 15 godina i studenti) i nezaposlenim licima do 30 godina, omogući da svojim radom ostvare dopunska sredstva za zadovoljavanje povremenih i delimičnih materijalnih, socijalnih, kulturnih, intelektualnih, obrazovnih, sportskih i drugih ličnih potreba, ali bez zasnivanja stalnog radnog odnosa sa zadrugom ili poslodavcem.

Zadrugari obavljaju poslove u cilju sticanja dopunskih sredstava za školovanje i zadovoljavanje osnovnih socijalnih, kulturnih i drugih ličnih potreba. Obavljajući privremene i povremene poslove stiču radne navike, a istovremeno i praktična znanja koja su neophodna za stalno zaposlenje.

Članarina u studentsko omladinskim zadrugama

Uplatom članarine (članskog doprinosa) zadrugari ne stiču posebna prava i obaveze, osim prava na sticanje statusa zadrugara. Članarina se uplaćuje jednom godišnje u jednakom fiksnom iznosu i važi za tekuću kalendarsku godinu (članstvo u omladinskoj zadruzi traje do 31. decembra). Na početku svake nove kalendarske godine potrebno je obnoviti članstvo u zadruzi. Tom prilikom potrebno je ponovo dostaviti neophodnu dokumentaciju o ispunjenju uslova za sticanje statusa zadrugara zadrugara. Članarina je jedini finansijski doprinos i zakonska obaveza zadrugara prema zadruzi.

Ko može biti član studentske i omladinske zadruge?

Član omladinske zadrugare može biti učenik (sa napunjenih 15 godina), student i nezaposleno lice (do 30 godina). Uz zahtev za sticanje statusa zadrugara podnose se na uvid dokazi o ispunjavanju uslova: lična karta, potvrda sa fakulteta o statusu studenta ili indeks sa overenim semestrom. Za srednjoškolce od 15 godina je potrebna potvrda iz škole i lična karta, a za nezaposlena lica je neophodna potvrda o nezaposlenosti, lična karta, zdravstvena knjižica. Za tačnost podataka odgovara zadrugar. Prilikom učlanjenja zadrugaru se izdaje članska karta.

Prava i obaveze zadrugara prema zadruzi i zadruge prema zadrugarima

Sticanjem statusa zadrugara i obavljanjem poslova za potrebe poslodavca, ne zasniva se radni odnos sa omladinskom zadrugom ili poslodavcem.

Zadrugar odgovara za nanetu štetu poslodavcu, zadruzi ili drugom zadrugaru.

Zadruga ne odgovara za obaveze zadrugara.

Prava zadrugara su:

 • Da obavljaju poslove kod poslodavca pod jednakim uslovima u skladu sa potrebama poslodavca
 • Da ostvaruju naknadu za rad prema ugovoru sa poslodavcem
 • Na isplatu ostvarene zarade u roku koji ne može biti duži od 3 dana od dana uplate sredstava od strane poslodavca na tekući račun zadruge
 • Na sredstva i mere zaštite na radu koje obezbeđuje poslodavac u skladu sa propisima o bezbednosti na radu
 • Na osiguranje u slučaju povrede na radu u skladu sa propisima o socijalnom osiguranju, a po osnovu uplaćenih doprinosa

Zadrugar nema pravo na novčana potraživanja od zadruge po osnovu isplate zarade i naknade štete u slučaju povrede na radu, ako na tekući račun zadruge nisu prethodno uplaćena namenska sredstva od strane poslodavca.

Zadrugar ima pravo da posebnim ili opštim ovlašćenjem datim pristupnom izjavom u postupku sticanja statusa zadrugara, ovlasti zadrugu da u njegovo ime i za njegov račun zaključi sa poslodavcem ugovor u vezi obavljanja privremenih i povremenih poslova.

Zaključivanjem ugovora sa poslodavcem i izdavanjem uputa za rad, zadruga i zadrugar ne stupaju u radni ili pravni odnos.

Zadrugar ima pravo da bude upoznat sa sadržajem zaključenog ugovora i uputa za rad i dobrovoljno odluči o prihvatanju uslova, prava i obaveza u obavljanju označenog posla kod poslodavca.

Ako je zadrugar počeo s radom, smatra se da je prihvatio uslove iz ugovora, uputa na rad i opštih akata zadruge, te nema pravo na ispostavljanje naknadnih uslova i zahteva.

Obaveze zadrugara:

 • Da se pridržavaju odredbi zadružnih pravila
 • Da čuvaju ugled Zadruge i zadrugarstva
 • Da neguju principe solidarnosti i druge zadružne vrednosti
 • Da se pridržavaju radne i tehnološke discipline kod poslodavca
 • Da iz bruto zarade obezbede sredstva za zakonske obaveze i članarinu za troškove poslovanja i druge potrebe

Obaveze zadruge:

 • Da za zadrugara sa statusom obavezno osiguranih lica uredno podnese Prijavu na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja u skladu sa odgovarajućim propisima
 • Da uredno obračuna i uplati odgovarajuće doprinose za socijalno osiguranje zajedno sa isplatom neto zarade zadrugara u roku od 3 dana od dana uplate bruto sredstava od strane poslodavca na tekući račun zadruge

 

Kakve poslove nude studentsko omladinske zadruge?

Studentsko omladinske zadruge nude raznovrsne poslove, od lakših fizičkih poslova do administracije, što mladim ljudima predstavlja mogućnost dodatne zarade, ali i sticanje znanja, veština i radnih navika. Kod nekih poslova je moguće u dogovoru s poslodavcem raditi i pola radnog vremena ili par dana nedeljno, a nekada i par dana mesečno. Najčešće, zadrugar je plaćen po efektivnom radnom satu, a iznos satnice ne sme da bude manji od minimalnog iznosa propisanog zakonom. Ukoliko zadrugar radi puno radno vreme, najčešće se u dogovoru s poslodavcem ugovara fiksna mesečna neto plata koja ne sme da bude manja od zakonski predviđenog minimalnog iznosa.

Da saznate koje su prednosti za poslodavce prilikom zapošljavanja radnika preko omladinske zaduge kliknite na: Zašto zaposliti radnike preko omladinske zadruge?

 • Podelite tekst